มี  121  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

 

นายชาติ ตันกุระ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางณัฐพร สิงห์ธนะ
ครู

นางรวิวรรณ ฝีปากเพราะ
ผู้ข่วยครูดูแลเด็ก


นางรัชนี กองแสง
ครู

นางสาวสวิง รกไพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีวรรณ ยอดออน
ครู

นางกิริยา หลบภัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัชนี กองแสง
ครู

นางโสภา จักรอะโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสางนงเยาว์ วิทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก