มี   บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นายสามารถ ขอดเตชะ
นายกอบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายเทียมทอง เทใหม่
รองนายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายสาย ขอดเตชะ
รองนายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายก้องภพ  ขอดเตชะ
เลขานุการนายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว