มี  26  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นายสามารถ ขอดเตชะ
นายกอบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายเทียมทอง เทใหม่
รองนายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายสาย ขอดเตชะ
รองนายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว