มี  114  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นางดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกชพร กะรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางศุจีภรณ์ มัชฌิมะ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาคร จักรอะโน
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้

นางสมถวิล ทั่งทอง
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี

นางสาวภัทรศยา กองแสง
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล