มี   บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นางดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกชพร กะรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางศุจีภรณ์ มัชฌิมะ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาคร จักรอะโน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวนิตยา จักอะโน
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

นายวัฒนา บุญตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ