มี  19  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นายสัจวิทย์ นาตัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.อ.วโรชัย ใหม่ตา
รองปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายวิน สุทธหลวง
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวนันทวัน ขอดเดชะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวชญานี ฝีปากเพราะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.สวิชญา อุทธบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ


นางณัฐิดา คำหว่าง

นักพัฒนาชุมชน

พ.อ.อ.อัครวัฒน์  ขำมี

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายธงชัย จักรอะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางโสภา จักรอะโน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมานพ จิตตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายรัตนพงษ์ ไชยพรม
พนักงานขับรถยนต์

  นายสมเกียรติ จักอะโน
คนตกแต่งสวน


นายรักฟ้า ขอดเตชะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพ -กู้ภัย)

นายมงคลวัฒน์ ขอดเตชะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชี-กู้ภัย)

นายวรเวช คำพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพ-กู้ภัย)

นายทศพล กองแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชี-กู้ภัย)