มี  125  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

จ.อ.วโรชัย ใหม่ตา
รองปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายวิน สุทธหลวง
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางนันทวัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.สวิชญา อุทธบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางณัฐิดา คำหว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 

พันจ่าอากาศ
เอกอัครวัฒน์  ขำมี

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายธงชัย จักอะโน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายมานพ จิตตรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายรัตนพงษ์ ไชยพรม
พนักงานขับรถ

นายสมเกียรติ จักอะโน
คนตกแต่งสวน