มี  21  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นายคมสันต์ การินทร์
ประธาน ส.อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

นายจันทร์ จักรอะโน
รองประธานสภาฯ

นายนพดล สุต๋า
เลขานุการสภาฯ / ส.อบต.บ้านกอก

นายบุญส่ง ขอดเตชะ
ส.อบต.บ้านดู่

นางสาวอรวรรณ บุญวัน
ส.อบต.บ้านหนอง

นายผดุง บุญวัน
ส.อบต.บ้านหนอง

นายมานพ เทใหม่
ส.อบต.บ้านชี

น.ส.พิมผกา เทใหม่
ส.อบต.บ้านชีพญาแก้ว

นายกิตตินันท์ สุต๋า
ส.อบต.บ้านกอก

นางบัวผิน พงค์ขัน
ส.อบต.บ้านงิ้ว

นายสำราญ กอกัน
ส.อบต.บ้านร่มไทร

นายณัฐวุฒิ บุญวัน
ส.อบต.บ้านร่มไทร

นางวาสนา หน่อท้าว
ส.อบต.บ้านสบกอน

นายธวัชชัย ใจประสงค์
ส.อบต.บ้านสบกอน

นายเล็ก ศิริคาม
ส.อบต.บ้านน้ำคา

นายสุพจน์ ยะปัญญา
ส.อบต.บ้านน้ำคา

นายใจมา ไชยพรม
ส.อบต.บ้านคันนา

นางมยุรา เสนาขันธ์
ส.อบต.บ้านคันนา

นายสุรกานต์ กุณรินทร์
ส.อบต.บ้านพญาแก้ว

นายอภิชัย อินทำ
ส.อบต.บ้านพญาแก้ว

นายวรายุทธิ์ บุญตัน
ส.อบต..บ้านผาน้ำย้อย

นายเย็น บุญตัน
ส.อบต.บ้านผาน้ำย้อย

นายจรัญ ศิริคาม
ส.อบต.บ้านเกวต

นายจันทร์ ศิริคาม
ส.อบต.เชียงกลางบ้านเกวต

นายแก้ว ขอดเตชะ
ส.อบต.บ้านงิ้ว

นายจันทร์ จักรอะโน
ส.อบต.บ้านม่วง

นายอุดม เจตบุตรส
ส.อบต.บ้านม่วง