องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

นายสยามรัตน์ ขันทะสีมา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระชัย วุฒิ
ผู้ช่วยช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายสุพจน์ จักอะโน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายปรีชา ลำรึก
ผู้ช่วยช่างโยธา