มี  22  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

 ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระชัย วุฒิ
นักจัดการงานช่าง

นายสุพจน์ จักอะโน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายปรีชา ลำรึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสิทธิพัฒน์ เสนาขันธ์
นายช่างโยธา

น.ส.มณฑกานต์ อินทำ
พนักจ้างเหมาบริการ