มี   บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว  วัดผาหู ตั้งอยู่บ้านหนอง  หมู่ที่ 6  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเขียงกลาง

 

 

   น้ำตกผานางอิง ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านพญาแก้ว  หมู่ที่  4  ตำบลพญาแก้ว  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงกลางประมาณ  7   กิโลเมตร  บริเวณน้ำตกมีลักษณะเป็นโขดหินขนาดใหญ่  ลดหลั่นลงมามีความยาวประมาณ  20  เมตร  น้ำใสสะอาดเกือบตลอดทั้งปี  ชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้ให้มีความงามตามธรรมชาติ  เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอเชียงกลาง

   ฝายข้อมือเหล็ก 

 

 

   น้ำตกตาดเล

 

 

  

  วัดม่วงสุม ตั้งอยู่หมู่บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลพญาแก้ว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 มีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน ตามคำบอกเล่าถึงประวัติวัดม่วงสุมของคนรุ่นก่อน ว่าพวกขอมได้หนีสงครามพ่ายแพ้ข้าศึกล่นถอยมารุกรานทำให้ชาวบ้านในระแวกนี้ได้รับความเดือดร้อนบ้านแตกสาแหรกขาด และในช่วงที่ชาวบ้านกำลังเดือนร้อนท้องฟ้ามืดมน 7 วัน 7 คืนและได้เกิดปาฏิหารย์มีต้นมะม่วงหลายชนิดเกิดขึ้นมาในวัดประมาณ 10 ต้น จึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดม่วงสุม ” มาจนถึงปัจจุบัน ต้นมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในวัด มีขนาดเส้นรอบลำต้น 2 เมตรเศษ สูงประมาณ 20 เมตร และนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมวัดม่วงสุมและต้นมะม่วงขนาดใหญ่ได้ทุกวัน

   ประเพณีสะโหลด (ตีพิ) จัดขึ้นที่ หมู่บ้านหนอง หมู่บ้านกอก หมู่บ้านชี หมู่บ้านร่มไทร ตำบลเชียงกลาง และหมู่บ้านผาน้ำย้อย หมู่บ้านเกวต ตำบลพญาแก้ว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ที่มีต่อความเชื่อด้านการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี และได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งประเพณีดังกล่าวมีบทบาทมากต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน และจัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เมื่อได้ทำพิธีสะโหลดแล้ว เชื่อว่าผลผลิตทางการเกษตรในปีนั้นๆ จะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก ตลอดจนทำให้ผู้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังได้ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวิถีการดำรงชีวิตและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป ที่พักโฮสะเตย์โรงเรียนบ้านหนอง หมู่ที่ 6 บ้านหนอง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน สามารถติดต่อที่พักได้ที่โรงเรียนบ้านหนอง หมู่ที่ 6